20 days challenge

Metoder och uppgifter

This challenge is to make us use your English more outside the classroom. For 20 consecutive days, I want you chose one thing a day from the list to do. Fill in the grid/log each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times.

Den här utmaningen handlar om att använda engelska utanför klassrummet. Under 20 dagar i följd vill jag att du ska välja en sak ur listan varje dag och genomföra detta. Gör en markering för varje dag i tabellen. Prova att göra så många saker som möjligt. Du kan endast göra varje uppgift tre gånger.

Here is a list of examples you can chose from:

http://www.cision.com/uk/social-media-index/top-50-uk-blogs/

 

The log and evaluation

Presentation: You are to keep a log where you write about what you did, how it went and what you thought about it. When the 20 days are over I want you to hand in your log to me. Remember to evaluate!

Presentation: Du har i uppgift att föra logganteckningar där du skriver om vad du har gjort, hur det gick och vad du tyckte om det. När 20 dagar har gått vill jag att du lämnar in din logg till mig. Kom ihåg att utvärdera!

  • What did you like the most?
  • What did you like the least?
  • How did you learn the most?
  • What will you do again?

Lgr11 Förmåga

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska och texter från olika medier. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Kunskapskrav

Eleven kan förstå såväl helheten som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

 Leave a Reply