Arbete, läxor och beting v. 47 -9B

På måndag fortsätter vi på vårt tema Animal Rights genom att ni kommer att ha gruppdiskussioner kring Moral and Ethics about human treatment of animals. Ni kommer att utgå från en mängd påstående som ni får ut på en stencil, och ni ska i grupperna prata om ert ställningstagande. För samtalsanteckningar! På tisdagens lektion tar vi nämligen upp detta i helklass och era samtalsanteckningar kommer då att hjälpa er att komma ihåg det ni sa. För att gruppdiskussionerna ska fungera så bra som mögligt behöver ni utse en person till samtalsledare och en annan till sekreterare. Samtalsledarens roll är att fördela tiden mellan de olika punkterna och se till att samtliga gruppmedlemmar får talutrymme.

Resterande tid under veckan ägnas åt hörförståelse och läsförståelse ur gammalt nationellt prov.

Ni som har omprov 25/11, glöm inte att era träningsstenciler ska lämnas in på tisdag 18/11!

Denna vecka utgår Week in Pictures då er glömska lärare glömde att lägga ut bilden i tid 😉Leave a Reply